برنامه‌ریزی درسی و نظارت تحصیلی

print

تمامی نوبل‌آموزان از نظر وضعیت تحصیلی و سطح نمرات باید در حد خوب و بالاتر از متوسط باشند و لذا در ابتدای هر ترم، نوبل مربی برای هر یک از نوبل‌آموزان بر اساس پایه تحصیلی آنها، برنامه‌ریزی درسی انجام می‌دهد و در طول ترم نیز بصورت منظم، وضعیت تحصیلی و سطح نمرات نوبل‌آموزان تحت نظارت خود را کنترل می‌کند تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای ارتقاء سطح نمرات و بهبود کیفیت تحصیلی وی انجام شود.