برنامه‌های آکادمی برای نوبل آموزان

print

برنامه‌های آکادمی برای نوبل آموزان:

 

 • آموزش: محور برنامه‌های آموزشی آکادمی نوبل در پنج رشته اصلی شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات می‌باشد. محتوای آموزش‌ها در آکادمی شامل کشفیات و نظریه‌های دانشمندان و برندگان جوایز نوبل در رشته‌های پنجگانه می‌باشد. در کنار رشته‌های پنجگانه نوبل، برنامه زبانشناسی پایه و فونتیک برای آشنایی نوبل آموز با زبآنهای هشتگانه (شامل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیولی، روسی، عربی و چینی) اجرا می‌شود.
  • شیوه‌ی آموزشی: برنامه‌های آموزشی آکادمی نوبل بر اساس “آموزش مجازی” (Virtual Education) و از طریق سایتAcademynobel.ir انجام می‌شود.
  • رویکردهای آموزشی: در آکادمی نوبل مفاهیم علمی و مهارت‌های رفتاری بر اساس “آموزش برنامه‌ای”
   (Programmed instruction) “یادگیری تعاملی” (Interactive learning) “یادگیری تا حد تسلط ” (Mastery learning) کارگاههای آموزشی(Workshops)استاد راهنما (Supervisor)و نوبل مربی (Corrector) می‌باشد.
  • محتوای آموزشی: متون ساده سازی شده مفاهیم علمی و نظریات دانشمندان و برندگان جوایز نوبل در
   رشته‌های پنجگانه شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد و ادبیات همراه با زبان‌شناسی پایه و آشنا سازی نوبل‌آموز با زبان‌های خارجی و آوانگاری(Phonetic) است.
  • مدت دوره نوبل آموزی: مجموع دوره‌های آموزشی برای هر نوبل‌آموز چهارسال می‌باشد که در طی ۲۴ ترم دوماهه می‌باشد

که طی جداول آموزشی زیر اجرا می‌شود.
۱-۵-۱- جدول آموزشی سال اول (برای تمامی نوبل آموزان بصورت یکسان اجرا می‌شود):

 

ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم
شیمی فیزیک پزشکی اقتصاد ادبیات زبانشناسی پایه و فونتیک

 

۲-۵-۱- جدول آموزشی سال دوم:
بر اساس مجموع نتایج حاصله از شناسایی میزان آمادگی و گرایشات نوبل‌آموز، نقطه نظرات نوبل پدر و نوبل مادر و نوبل مربی، سه رشته از مجموع پنج رشته بعلاوه زبانشناسی پایه و فونتیک انتخاب و در سال دوم اجرا می‌شود.
برای مثال اگر رشته‌های شیمی،فیزیک و پزشکی انتخاب شوند جدول آموزشی نوبل‌آموز در سال دوم بصورت زیرخواهد بود:

 

ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم
شیمی شیمی فیزیک پزشکی پزشکی زبانشناسی پایه و فونتیک

 

۳ -۵-۱- جدول آموزشی سال سوم
(در صورت انتخاب دو رشته از بین رشته‌های اصلی بطور مثال شیمی و پزشکی):

 

ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم
شیمی شیمی پزشکی پزشکی پزشکی زبانشناسی پایه و فونتیک

 

۴-۵-۱- جدول آموزشی سال چهارم
(در صورت انتخاب یک رشته از بین رشته‌های اصلی بطور مثال پزشکی):

 

ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم
پزشکی پزشکی پزشکی پزشکی پزشکی زبانشناسی پایه و فونتیک

 

مثال: نمونه‌ای از جداول آموزشی دوره کامل (۲۴ ترم) یک نوبل‌آموز بر مبنای نتایج حاصله از میزان آمادگی و گرایشات نوبل‌آموز، نظرات نوبل پدر، نوبل مادر و نوبل مربی

 

           ترم
سال
ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم
سال اول شیمی فیزیک پزشکی اقتصاد ادبیات آشنایی با زبانهای خارجی هشتگانه و فونتیک
سال دوم شیمی شیمی فیزیک پزشکی پزشکی آشنایی با زبانهای خارجی هشتگانه و فونتیک
سال سوم شیمی شیمی پزشکی پزشکی پزشکی آشنایی با زبانهای خارجی هشتگانه و فونتیک
سال چهارم پزشکی پزشکی پزشکی پزشکی پزشکی آشنایی با زبانهای خارجی هشتگانه و فونتیک

 

زبانهی خارجی هشتگانه عبارتند از : انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیولی، روسی، عربی، چینی