تحقیق و پژوهش و تألیف

print

هر گروه هشت نفره از نوبل‌آموزان در هر ترم، یک مقاله علمی در قالب تحقیق کتابخانه‌ای یا پژوهش میدانی و یا گردآوری دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متخصصین، صاحبنظران و دانشمندان تهیه می‌نمایند و این مطالب و گزارشات علمی و پژوهشی پس از انجام ویرایش‌ها و اصلاحات لازم، در قالب مقاله در نشریات و یا بصورت کتاب بنام نوبل‌آموزان چاپ و منتشر خواهد شد.