نقد و بررسی و اتاق فکر

print

در ابتدای هر ترم، تعدادی از موضوعات حل نشده علمی و یا مسائل اجتماعی، اقتصادی، هنری و مانند آن جهت تشکیل اتاق فکر در هر گروه توسط نوبل‌آموزان، پدرها و مادرها و یا مربیان ارائه می‌شود و نوبل‌آموزان با انجام بررسی، تفکر، مطالعه و تحقیق نسبت به ارائه راهکارها و راه‌حل‌ها اقدام می‌کنند. این ایده‌ها، راهکارها و راه‌حل‌ها از طرف مربیان جمع‌آوری و به نام نوبل‌آموزان به عالیترین
مقام مسئول (مثل رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس و شورای شهر، رؤسای سازمان‌ها، استانداران و مانند آن) و یا دانشمندان و محققان زمینه‌های مربوطه ارائه می‌شود تا مورد استفاده قرار گیرند.