نوبل جو

print

انسان برتری است که مراحل و مراتب نوبل‌آموزی را طی کرده و وارد مرحله علم جویی می‌شود. نوبل‌جو کسی است که در مدت دو سال (۱۲ترم دو ماهه) بصورت تخصصی در یک رشته از پنج رشته نوبل، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را با رویکرد آموزشی- پژوهشی طی می‌کند و آمادگی ورود به مرتبه “نوبل استادی” را کسب می‌نماید.